Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle live evenementen, live trainingen & opleidingen, coaching, mastermind, consultancy en online cursussen die door Cleyo Beauty Professional worden georganiseerd en aangeboden via deze site www.cleyo.nl & www.cleyobeautyprofessional.nl. Deelnemers die een ticket of training kopen voor live evenementen, live trainingen, coaching, mastermind, consultancy of een online cursus/opleiding gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Cleyo Beauty Professional bedoeld.

Cleyo Beauty Professional
Anjerstraat 2a
5102 ZA Dongen
Kamer van Koophandel nummer: 20146253 BTW nummer: NL001848852B76Contact via: info@cleyobeautyproducts.com

Artikel 2 Voorwaarden deelname online cursussen, trainingen, events en consultancy trajecten.

2.1 Zowel particulieren, medewerkers als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn online cursussen, trainingen, coaching, mastermind, events en de consultancy trajecten die ik aanbied.

2.2 In mijn online cursussen, trainingen, coaching, mastermind, events en tijdens consultancy gesprekken deel ik mijn kennis, ervaring en tools om met succes je eigen salon en franchise goed in de markt te zetten. Zelf moet je naast het volgen van de online cursussen, trainingen, coaching, mastermind, events en consultancy gesprekken voldoende tijd reserveren voor de opdrachten en implementatie. Ik kan niet garanderen dat het volgen van mijn online cursussen, trainingen, coaching, mastermind, events en/of consultancy, successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zal ik me inspannen zodat je de juiste handvatten hebt om mijn online cursussen, trainingen, coaching, mastermind, events en consultancy met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen gedurende de looptijd van de online cursus, training, events en consultancy voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de respectievelijke pagina’s die gaan over de desbetreffende online cursus, training, event of consultancy.

2.3 Consultancy gesprekken kun je maximaal 24 uur van tevoren afzeggen en direct een nieuwe afspraak inplannen. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de termijn van 1 jaar na aanschaf van de online cursus of training plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik ruimte in mijn agenda heb, om een gesprek in te halen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het consultancy gesprek en kan het dus niet ingehaald worden. Je bent dan 100% van het bedrag verschuldigd.

2.4. Deelname aan de Online Trainingen, Mastermind en Coaching is uiterlijk tot zes weken voor aanvang van het traject kosteloos te annuleren. Daarna wordt tussen zes weken voor aanvang van het traject en twee weken, 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Binnen twee weken voor aanvang van het traject wordt 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht. Neem hiervoor contact op met beautyprofessional@cleyo.nl.

2.5 Wanneer je als deelnemer niet aanwezig kunt zijn bij één van de onderdelen van het traject is het niet mogelijk om deze te annuleren of op een later moment in te halen, er wordt 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht. Het is niet mogelijk om iemand anders deel te laten nemen middels jouw deelname aan de online trainingen etc.

2.6 Je kunt je deelname aan een bijeenkomst, event of live training verplaatsen naar een andere al geplande datum m.u.v. de mastermind. Dit is kosteloos mogelijk tot uiterlijk een maand voor aanvang van de bijeenkomst. Daarna wordt tussen een maand voor aanvang van de bijeenkomst en een week voor aanvang van de bijeenkomst 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Binnen een week voor aanvang van de bijeenkomst wordt 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht. Neem hiervoor contact op met beautyprofessional@cleyo.nl. Tenzij anders is aangegeven en is gecommuniceerd, is het wel mogelijk om iemand anders deel te laten nemen met jouw ticket (toegangsbewijs). Dit dien je zelf te regelen, zie 2.8. Ik beroep mij hier op de wet ‘koop op afstand’ – uitzonderingen.

2.7 Wanneer je als deelnemer aan een meerdaagse live training of event, voor een van de dagen verhinderd bent, is het niet mogelijk om je deelname te annuleren. En ook als je zelf niet verschijnt, is het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Zie 2.8. Tenzij anders is aangegeven en is gecommuniceerd.

2.8 Wanneer een live training of event door omstandigheden niet kan doorgaan zal ik elke deelnemer een ticket aanbieden voor een volgend gelijkwaardige live training of event. Ik zal ervoor zorgdragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum en locatie. Indien de datum en/of locaties van een evenement worden aangepast geeft dit de deelnemer geen recht op restitutie, wel op een ticket voor een gelijkwaardige live training of event binnen 12 maanden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes.

3.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door mij bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door mij als juist worden aangemerkt.

3.2 Ik word niet aan aanbiedingen gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan ben ik daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt

dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij dit door mij anders wordt aangegeven.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht mij niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.5 Indien opdrachtgever, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een datum/data neemt, blijft deze optie gedurende maximaal één maand van kracht, waarna deze komt te vervallen. Wenst Opdrachtgever de optie om te zetten in een definitieve overeenkomst, dan dient hij dat binnen één maand nadat hij de optie heeft genomen, per e-mail te laten weten.

Artikel 5 Prijzen en betaling.

5.1 De prijzen van mijn online cursussen, trainingen, coaching, mastermind, events, consultancy en diensten staan op de website van cleyobeautyproducts.nl. Deze prijzen zijn altijd exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5.2 Betaling kan in een keer of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van de online cursus, training, coaching, mastermind, events of consultancy de verplichting tot betaling bestaan.

5.3 Indien je achterloopt met betalingen, dan houd ik mij het recht voor om een consultancy of coaching gesprek af te zeggen, deelname te ontzeggen en mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling kun je een nieuwe afspraak maken voor het gesprek, maar het gesprek moet wel binnen de duur van de online cursus, training, coaching, mastermind, event plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik nog ruimte in mijn agenda heb om een gesprek in te halen. Trainingsdagen als onderdeel van een online cursus, training, coaching, mastermind of event kunnen als gevolg van wanbetaling niet worden ingehaald. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande vordering.

5.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

5.5 Ik ben te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

5.6 Ik kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen annuleren, waarna je het volledige factuurbedrag krijgt terugbetaald.

Artikel 6 Intellectueel eigendom/ gebruik materialen.

6.1 Op de teksten, materialen van de online cursussen, trainingen, coaching, mastermind, events, bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de online cursussen, trainingen, coaching, mastermind, events mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, hierop staat een boeteclausule van € 6500,- per keer.

6.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen online cursus, event, training, coaching, mastermind, hierop staat een boeteclausule van €15.000.

Artikel 7 Materialen en licenties.

7.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik je altijd 3 (drie) maanden van tevoren per e-mail informeren zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e- mailadres is voor eigen risico.

7.2 Het kan zijn dat ik plugins van derden aanbeveel en/of dat ik je plugins laat gebruiken. Ik treed voor die plugins altijd op als bemiddelende partij en ben daarom nooit partij in de overeenkomst tussen jou en de aanbieders van de plugins. De algemene voorwaarden van de aanbieders van de plugins zijn van toepassing op het gebruik van de plugins. Ik raad je aan deze algemene voorwaarden goed door te lezen. De aanbieders van de plugins kunnen naar gelang de keuze van de plugin pakketkosten in rekening bij je gaan brengen.

Artikel 8 Klachten.

8.1 Mocht je ontevreden zijn over de online cursussen, trainingen, events of online consultancy of de ondersteuning van mij, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.

8.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaalde online cursus, training, event, consultancy aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 9 Aansprakelijkheid.

9.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

9.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

9.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

9.4 Ik doe er alles aan om live trainingen en events voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van een training of evenement is voor eigen risico van de deelnemer. Ik ben niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de deelnemer heeft meegebracht naar het evenement.

9.5. Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een online cursus, live training, coaching, mastermind, event of consultancy is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Cleyo Beauty Professional en Leentje Henraat kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

9.6. Alle online cursussen, trainingen, coaching, mastermind, events en consultancy zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te helpen je volledige potentieel met jouw bedrijf te benutten. Ik kan je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door mij aangeboden kennis is geheel aan jou. Ik kan en wil je alleen helpen door het delen van mijn kennis, ervaringen en strategieën.

9.7 Alle producten en diensten die ik aanbied zijn door mij ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in de online cursussen, trainingen, events, coaching, mastermind, consultancy, of in welke van mijn content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Ik bied geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door mij gepresenteerde online cursussen, trainingen, coaching, mastermind, events, consultancy, producten, plugins, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Ik adviseer je om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan ik (Cleyo Beauty Professional of Leentje Henraat) aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

Artikel 10 Overmacht.

10.1 Ik kan niet gehouden worden aan het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ik niet in staat ben haar verplichtingen na te komen. Ook heb ik het recht mij op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat ik de verbintenis had moeten nakomen.

10.3 Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zal ik de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.4 Voor zoveel ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk ben nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, ben ik gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte, separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

10.5 In geval van overmacht zal ik mij naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 11 Privacy.

11.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 12 Overig.

12.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

12.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

12.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

12.4. Door inschrijving geven de deelnemer en eventueel de opdrachtgever te kennen deze voorwaarden te accepteren.

Op deze Overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever/deelnemer van toepassing. Uitsluitend deze algemene voorwaarden/ leveringsvoorwaarden van Cleyo Beauty Professional beheersen de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever/deelnemer en Cleyo Beauty Professional tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 Geschillen.

13.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

13.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter. Hierbij is het Nederlandse Recht van toepassing.

Artikel 14 Toepasselijk recht.


14.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Wijziging van de voorwaarden.

15.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
Dankjewel dat je deze kleine letters (Algemene Voorwaarden) hebt gelezen.
Ik wil deze bepalingen vooraf graag duidelijk met je gecommuniceerd hebben.

Algemene Voorwaarden Cleyo Beauty Products

Artikel 1 Toepasselijkheid 

 1.  Alle offertes vallen onder de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen al dan niet op afstand gesloten overeenkomst.
 2. Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij de offerte anders vermeldt.
 3. De overeenkomst komt tot stand wanneer de acceptatie van het aanbod Cleyo Beauty Products heeft bereikt en Cleyo Beauty Products de order schriftelijk heeft bevestigd. Uit de acceptatie van de koper moet blijken, dat de koper zich verenigt met toepasselijkheidsverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkheidsverklaring van eigen inkoopvoorwaarden.
 4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Cleyo Beauty Products aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 2 Wijzigingen

 1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en Cleyo Beauty Products zijn overeengekomen.
 2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
 3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 17 van deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing is.

Artikel 3 Verpakking en verzending

 1. Cleyo Beauty Products verbindt zich jegens de koper om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. De goederen zullen door Cleyo Beauty Products bezorgd worden op naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen. Indien een besteld product niet op voorraad is zal Cleyo Beauty Products nooit in verzuim zijn, Cleyo Beauty Products is slechts verplicht de niet op voorraad zijnde producten bij eerste gelegenheid voor haar rekening na te zenden aan de koper.
 3. Wanneer Cleyo Beauty Products voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde— al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom — ter beschikking heeft doen stellen, is de koper verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door Cleyo Beauty Products  opgegeven adres, bij gebreke waarvan de koper aan Cleyo Beauty products schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 4 Tijdstip van levering

Cleyo Beauty Products zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat die bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop Cleyo Beauty Products de order heeft bevestigd.

Artikel 5 Kwaliteit en omschrijving

 1. Cleyo Beauty Products verbindt zich jegens de koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte of orderbevestiging omschreven.
 2. Cleyo Beauty Products verbindt zich jegens de koper hem goederen te leveren, die:
  1. a van degelijke materialen en grondstoffen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;
  2. b in alle opzichten gelijk of gelijkwaardig zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door Cleyo Beauty Products en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;
 3. Cleyo Beauty Products staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Cleyo Beauty Products kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 6 Opslag

 1. Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Cleyo Beauty Products, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn.
 2. De koper is verplicht aan Cleyo Beauty Products de opslagkosten volgens het bij Cleyo Beauty Products gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 7 Eigendomsovergang en risico

 1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper overgaan bij aflevering.
 2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel  bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Cleyo Beauty Products zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens Cleyo Beauty Products heeft voldaan, waaronder voldoening van opeisbaar geworden buitengerechtelijke kosten en vertragingsrente.
 3. Indien er gerede twijfel bij Cleyo Beauty Products bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is Cleyo Beauty Products bevoegd de bezorging van goederen ingevolge artikel 3 lid 2 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft ver schaft. De koper is aansprakelijk voor de door Cleyo Beauty Products door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
 4. Als Cleyo Beauty Products op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in artikel “de verzending” uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van Cleyo Beauty Products en voor diens risico blijven, totdat de goederen bij de koper zijn bezorgd en afgeleverd op de in artikel 3 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.
 5. De koper dient het geleverde bij ontvangst grondig te inspecteren. Ieder gebrek in de levering dient binnen 2 werkdagen na bezorging op de met de Koper overeengekomen locatie schriftelijk bij Cleyo Beauty Products worden gemeld. Indien klachten niet binnen deze termijn worden gemeld is Cleyo Beauty Products nooit verplicht het gestelde gebrek te herstellen evenmin is Cleyo Beauty Products in dat geval aansprakelijk voor de uit het gebrek voortvloeiende schade.
 6. Cleyo Beauty Products produceert en verzend haar cosmetische producten met in achtneming van zeer strenge hygiënevoorschriften. Eenmaal geleverde cosmetische producten worden door Cleyo Beauty Products niet meer retour genomen, door de hygiëne hoog te houden.

Artikel 8 Overmacht

 1. De in artikel 7 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Cleyo Beauty Products door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
 2. Van overmacht aan de zijde van Cleyo Beauty Products is sprake, indien Cleyo Beauty Products na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, epidemie pandemie, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Cleyo Beauty Products, Cleyo Skin Experts of Cleyo Beauty Professional als bij derden, van wie Cleyo Beauty Products de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Cleyo Beauty Products ontstaan.
 3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn  zowel Cleyo Beauty Products als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Cleyo Beauty Products slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
 4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar Cleyo Beauty Products terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

Artikel 9 Doorverkoop

 1. De koper is bij doorverkoop niet bevoegd de goederen te exporteren naar landen buiten de Europese Unie.
 2. De koper is verplicht bij doorverkoop op de koper de verplichting te leggen, dat hij de goederen niet zal exporteren naar de in lid 1 genoemde landen en er voor zorg te dragen, dat een dergelijk exportverbod op alle volgende bedrijfsmatige kopers wordt gelegd.
 3. Cleyo hecht grote waarde aan haar verkoopstrategie. De producten van Cleyo Beauty Products zijn daarom niet overal te koop. Om haar verkoopstrategie te beschermen geldt het volgende. De koper is uitsluitend bevoegd de producten van Cleyo Beauty Products aan consumenten door te verkopen. Koper is uitdrukkelijk niet bevoegd de goederen door te verkopen aan anderen dan consumenten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en ondertekende toestemming van Cleyo Beauty Products. Als Cleyo Beauty Products instemt met verkoop aan anderen dan consumenten rust daarna op de koper de verplichting bij doorverkoop aan zijn koper de verplichting op te leggen dat uitsluitend aan consumenten mag worden doorverkocht en zonder uitdrukkelijke schriftelijke en ondertekende toestemming van Cleyo Beauty Products verkoop aan anderen dan consumenten niet is toegestaan. De koper is daarbij jegens Cleyo Beauty Products aansprakelijk voor alle schade die Cleyo Beauty Products lijdt indien zijn koper zich niet aan die voorwaarde houdt.
 4. De koper is verplicht bij doorverkoop mede te werken aan en zich aan te sluiten bij verkoop bevorderende maatregelen, die Cleyo Beauty Products treft, en waaromtrent hij telkens tijdig van te voren de koper zal inlichten. Deze verkoop bevorderende maatregelen kunnen o.m. betrekking hebben op reclame, op speciale aanbiedingen, op premies en prijsvragen, op handhaving van bepaalde consumentenprijzen, op een bepaalde ‘display’ in verkoopruimten van de koper, op inruilacties enz..
 5. De koper is slechts bevoegd eigen verkoop bevorderende acties met producten van  Cleyo Beauty Products te voeren na voorafgaande schriftelijke toestemming van Cleyo Beauty Products.
 6. De koper is niet bevoegd zijn eigen handelsmerk op de verpakking van de goederen aan te brengen.

Artikel 10 Garantie

De aansprakelijkheid van Cleyo Beauty Products is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Cleyo.

Artikel 11 Prijs en betaling

 1. De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, en de kosten van transport en de afleveringskosten ter plaatse door de koper binnen Nederland aangewezen.
 2. De koper is verplicht de koopprijs ofwel: contant bij ophalen, daaronder begrepen elektronisch (bijvoorbeeld Ideal of BanContact). Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. De koper is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 3. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is Cleyo Beauty Products bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door Cleyo Beauty Products geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.
 4. Indien de koper, niet zijnde een consument in de zin van artikel 6:236BW, niet binnen de overeengekomen betaaltermijn voldoet aan zijn verplichting de koopprijs te voldoen is de koper aan Cleyo beauty Products de buitengerechtelijke kosten bedoeld in artikel 6:96 lid 4 verschuldigd. Het gaat hier om de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 40 tot een maximum berekend van €6000,-. Deze kosten zijn door de koper zonder herinnering of aanmaning verschuldigd aan Cleyo Beauty Products.
 1. Indien na creditering van enig bedrag door Cleyo beauty Products na verrekening met hetgeen door koper uit welke hoofde dan ook nog moet worden voldaan, worden gedaan op het door de koper voor betaling gebruikte bankrekeningnummer, althans het bij Cleyo Beauty Products door de koper bekend gemaakte bankrekeningnummer.
 2. Bij betaling na de overeengekomen betaaltermijn is de koper de wettelijke handelsrente bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd over het te laat betaalde bedrag en de verschuldigde buitengerechtelijke kosten vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betaaltermijn tot de vordering in zijn geheel zal zijn voldaan. Voor zover de koper een consument is in de zin van artikel 6:236 BW zal de wettelijke  rente bedoeld in artikel 6:119 BW verschuldigd zijn over het te laat betaalde bedrag en de verschuldigde buitengerechtelijke kosten vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betaaltermijn tot de vordering in zijn geheel zal zijn voldaan.
 3. Indien Cleyo Beauty Products diensten levert aan de koper, waaronder begrepen doch niet uitsluitend instructies en trainingen, dient de betaling voor die diensten uiterlijk 24 uur voordat de betreffende online dienst zal worden geleverd volledig aan Cleyo Beauty Professional te zijn voldaan. Creditering vindt alleen plaats indien aan de voorwaarden daarvoor, zoals genoemd in de ter zake gesloten afzonderlijke overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is voldaan en op de tussen partijen overeengekomen wijze.
 4. Wanneer Cleyo Beauty Professional een training verzorgt aan een groep en een prijs per deelnemer is overeengekomen, dienen afmeldingen tijdig en schriftelijk aan Cleyo Beauty Professional door de koper te worden gemeld. De prijs voor de afgemelde deelnemer(s) zal voor 100% worden gecrediteerd indien afmelding uiterlijk acht (8) dagen voor de training plaatsvindt. Creditering vindt voor 50% plaats bij afmelding korter dan acht (8) dagen voor de training doch uiterlijk vier (4) dagen. Bij afmelding van deelnemers korter dan vier (4) dagen voor de training vindt geen creditering plaats.

Artikel 12 Wettelijke vereisten

 1. Cleyo Skin Experts, Cleyo Beauty Professional, Cleyo Beauty Products waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst.
 2. Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de goederen.

Artikel 13 Ontbinding

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van Cleyo, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door Cleyo Beauty Products geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 14 Boetebepalingen, schadevergoeding

 1. De koper, die in strijd handelt met enige bepaling van artikel 9, verbeurt ten gunste van Cleyo een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 15.750,00 voor iedere (rechts)handeling, die onder één van de aldaar vermelde verboden of geboden valt. Dit laat onverlet de bevoegdheid van Cleyo om daarnaast nog een vergoeding van de door haar als gevolg van een dergelijke (rechts)handeling geleden schade te vorderen..
 2. Zo is Cleyo bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de koper, teneinde aldus te kunnen toezien op de naleving van het in artikel 9 bepaalde.

Artikel 15 Toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.

Artikel 16 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van Cleyo (Cleyo Beauty Products – Cleyo Beauty Professional – Cleyo Skin Experts).

Scroll naar top